เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน@cttclive.rmutl.ac.th

โครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในส่วนของกิจกรรมสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการสำรวจพันธุ์พืชภายในวิทยาเขต ศึกษาชนิดและพันธุ์พืชที่มีอยู่ รวบรวมรายชื่อพันธุ์พืช และข้อมูลต่างๆ ของพืชแต่ละชนิดจัดทำป้ายแสดงชื่อพันธุ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพืชแต่ละชนิด ซึ่งจัดได้ว่าเป็นห้องสมุดธรรมชาติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้

cttc-poster rmutl-poster กรมวิชาการเกษตร กองบริหารทรัพยากร การจัดการ การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบัญชี การประชุมวิชาการ ข้าวไร่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย วัสดุ คิด+ทำ วิดีทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง สาขาการไฟฟ้า