เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน@cttclive.rmutl.ac.th

วันเพ็ญ จิตรเจริญ  อาคม สุวัณณกีฎะ   อภินันทน์ จิตรเจริญ   และ อรทัย  บุญทะวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตลำปาง

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ศึกษาและพัฒนารูปแบบของชุดผลิตโยเกิร์ตที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและกระบวนการเรียนการสอน ศึกษาวิธีการควบคุมการทำงานของชุดผลิตโยเกิร์ตด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยผ่านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ และศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องผลิตโยเกิร์ตที่ได้รับการพัฒนาแล้วนำเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  ผู้ประกอบการขนาดย่อม  และสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้รับเทคโนโลยีต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เครื่องต้นแบบชุดผลิตโยเกิร์ตที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและการเรียนการสอน ชุดผลิตโยเกิร์ต ที่มีความทันสมัยที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทดแทนการนำเข้า ชุดผลิตโยเกิร์ตจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงได้ เครื่องมือต้นแบบดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและ การผลิตเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถนำเครื่องผลิตโยเกิร์ตต้นแบบ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดอื่นๆ เช่น นมเปรี้ยว และไอศกรีมโยเกิร์ต เป็นต้น

หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / สหกรณ์  และเกษตรกร หน่วยงานเอกชน / โรงงานอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเกษตรกรรมและอาชีวศึกษา ตลอดจนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม

cttc-poster rmutl-poster กรมวิชาการเกษตร กองบริหารทรัพยากร การจัดการ การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบัญชี การประชุมวิชาการ ข้าวไร่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย วัสดุ คิด+ทำ วิดีทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง สาขาการไฟฟ้า