View My Stats

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อชุมชน

เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน@cttclive.rmutl.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความหมายว่า สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2532 ด้วยการรวมพลังสร้างสรรค์ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ และความต้องการของตลาดแรงงาน ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้รับการยกวิทยฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

ทั้งนี้ระหว่างการทดลองใช้งานเครื่องมือต้นแบบ ได้มีการติดต่อให้ถ่ายภาพเพื่อวิเคราะห์แก่นไม้กฤษณาอยู่ด้วย ทีมงานเห็นว่าชิ้นงานนี้น่าสนใจและพื้นที่อยู่ในจังหวัดนครนายกอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องลดความชื้นกาแฟเป็นระบบถังหมุนที่เรียกกันว่า โรตารี่ เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้อบกาแฟในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลก

อ่านเพิ่มเติม

ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตพืช เพราะเป็นแหล่งอาหารให้พืชได้ขึ้นอยู่และให้ธาตุอาหารที่จำเป็น ซึ่งธาตุอาหารพืชได้จากดินมีอยู่ 13 ชนิดด้วยกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม อ่านเพิ่มเติม

..เราจะเชื่อฉลากบอกวันหมดอายุของอาหารได้จริงหรือ! โดยเฉพาะอาหารสดที่จะต้องเก็บรักษาอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็น

อ่านเพิ่มเติม