เกี่ยวกับโครงการฯ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม

หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา ในกลุ่มที่ 2                 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชา และเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการ หรือวิชาชีพแก่สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีนโยบายที่จะให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชุมชน และสามารถถ่ายทอดไปยังสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีอาชีพยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมดังปรัชญาที่ว่า อุดมศึกษาคือปัญญาของสังคม  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เป็นงานพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน กำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การสรุป แก้ไขปรับปรุง และรวมทั้งการขยายผลและเผยแพร่ผลสู่สาธารณะ

จากความพยายามในการบูรณาการ งานการเรียน การสอน งานวิจัย งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการให้เป็นเรื่องเดียวกัน หรือความพยายามที่จะให้ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้สัมผัสกับการฝึกปฏิบัติจาก โจทย์ปัญหาที่เป็นสภาพปัญหาที่แท้จริงของสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จึงได้จัดทำโครงการยกระดับ คุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม โดยเชิญชวนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน ร่วมกันค้นหาปัญหาในรายหมู่บ้าน/ชุมชน มากำหนดเป็นประเด็นการพัฒนาให้ ประชาชนมีความรู้ มีอาชีพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและ ยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ แนวคิด “การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ต้องสร้าง พื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเสริม ค่อยสร้างความเจริญและ เศรษฐกิจขั้นสูงต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมศึกษาปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตในหมู่บ้าน/ชุมชน
 2. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนนำไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์ถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
 3. เพื่อให้มีการประกวดกิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถสร้างหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน/หมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมอันเกิดจากการแข่งขันที่สร้างสรรค์

สถานที่ดำเนินการ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่เชียงราย,  เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่, เขตพื้นที่ลำปาง, เขตพื้นที่ตาก, เขตพื้นที่น่าน, เขตพื้นที่พิษณุโลกและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร

การติดตามประเมินผลโครงการ

 1. ประเมินผลจากจำนวนกิจกรรม
 2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ร่วมกิจกรรม
 3. ประเมินผลจากร้อยละอาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผลผลิต (Output)

 1. มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนอย่างน้อย 8 ชุมชน ๆ ละ 2 อาชีพ
 2. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อย 8 โครงการ

2. ผลลัพธ์ (Outcome)

 1. พัฒนาการสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
 2. คณาจารย์นำประสบการณ์การทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ถ่ายทอดแก่นักศึกษานำไปสู่การปฏิบัติจริง
 3. นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเข้าใจงานบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

3.  ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)

 1. สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการยกระดับไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้จากการใช้ศักยภาพในการด้านวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในรูปแบบ “ครูอาจารย์ได้สอน นักศึกษาได้ฝึก สังคม ชุมชนได้ประโยชน์

Leave a Reply

"สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน" พัฒนาบุคคล/ครัวเรือน ชุมชน สังคม ร่วมวางรากฐานชุมชนสู่สังคมการเรียนรู้