news-yokradop-logo

สรุปรายชื่อโครงการยกระดับฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2558

 

ดาวน์โหลดเอกสาร: สรุปรายชื่อโครงการยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 [pdf]