news-yokradop-logo

สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2557  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนให้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม จำนวน  9 โครงการ  โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านอยู่ดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ หน่วยงานดำเนินงาน มทร.ล้านนาตาก
  2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านหาดผาขนแบบมีส่วนร่วมบนฐานการพึ่งพาตนเอง หน่วยงานดำเนินงาน มทร.ล้านนา น่าน
  3. โครงการยกระดับชุมชนปลูกข้าวบ้านคลองตาล หน่วยงานดำเนินงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียง  บ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  หน่วยงานรับผิดชอบ มทร.ล้านนาลำปาง
  5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนบ้านโป่งแดงใหม่ อยู่ดี มีสุข หน่วยงานรับผิดชอบ มทร.ล้านนา เชียงราย
  6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านป่าจี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม หน่วยงานรับผิดชอบ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ
  7. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการเกษตรปลอดภัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมูลตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
  8. โครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านลวงเหนือ หมู่ 4 และบ้านสันทราย หมู่ 6 อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานรับผิดชอบ   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  9. โครงการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างฐานความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง  ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน  หน่วยงานรับผิดชอบ มทร.ล้านนาภาคพายัพ

 


.

 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านอยู่ดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ หน่วยงานดำเนินงาน มทร.ล้านนา ตาก

 

เป้าหมายของการดำเนินงาน  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านอยู่ดี  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  เพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดปัญหาสิ่ง

แวดล้อมของชุมชน เกิดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการนวดแผนไทยของชุมชน มีการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า  1. จัดทำเตาถ่าน 200 ลิตร ทำให้ชาวบ้าน ลดรายจ่ายจากการซื้อถ่าน และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นให้มี

มูลค่าเพิ่มขึ้น   2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีครัวเรือน  เพื่อเข้าใจหลักการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ จากการดำเนินงานร่วมกับชาวบ้าน เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม

และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

 

 


.

 

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านหาดผาขนแบบมีส่วนร่วมบนฐานการพึ่งพาตนเอง หน่วยงานดำเนินงาน มทร.ล้านนา น่าน

 

เป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านหาดผาขนแบบมีส่วนร่วมบนฐานการพึ่งพาตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  และพัฒนา

อาชีพเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม  ลดค่าใช้จ่าย และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการที่ดีและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า  1. จัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ท้องถิ่นของชุมชน ได้แก่  แยมลำไย  มะม่วงเชื่อมแห้ง  กระท้อนเชื่อมแห้ง

ลำไยกวน   การออกแบบฉลากสินค้าของชุมชน ให้คงความเป็นเอกลักษณ์  2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ การจัดการพันธุ์ และ อาหาร ทำให้สามารถผลิตอาหารเลี้ยง

ไก่ได้เองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น  3. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วยการ พัฒนาภูมิทัศน์รอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านหาดผาขน  มีการจัดทำเวปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว 4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนบ้านหาดผาขน เพื่อเยาวชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับตนเอง

 

 


.

 

3. โครงการยกระดับชุมชนปลูกข้าวบ้านคลองตาล หน่วยงานดำเนินงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

เป้าหมายการดำเนินโครงการยกระดับชุมชนปลูกข้าวบ้านคลองตาล   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองตาล ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ลดต้นทุนการผลิตข้าว และ

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการผลิตข้าวปลอดภัย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ผลการดำเนินงานปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 พบว่ากิจกรรมดำเนินงานด้านอาหาร การผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อบริโภคในชุมชน การแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภค  กิจกรรมด้าน

เศรษฐกิจชุมชน เป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน การประกอบอาชีพเสริม   จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตในครัวเรือน

 


.

 

4. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียง  บ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  หน่วยงานรับผิดชอบ มทร.ล้านนา ลำปาง

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพอเพียง  บ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมด้าน

อาชีพ และ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมให้เป็นสถานที่ต้นแบบการผลิตและจำหน่ายผลผลิตเกษตร

ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า  ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง   และมีกิจกรรมด้านอาชีพ ในการผลิตเห็ด  การปลูก

ผักปลอดสารพิษ  การเลี้ยงไส้เดือน  ระบบการให้น้ำผัก  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง   การผลิตปุ๋ยจากใบไม้แห้ง   โดยมีสมาชิก

เข้าร่วม 30 ครัวเรือน

 


.

 

5. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนบ้านโป่งแดงใหม่ อยู่ดี มีสุข หน่วยงานรับผิดชอบ มทร.ล้านนา เชียงราย

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนบ้านโป่งแดงใหม่ อยู่ดี มีสุข ประจำปีงบประมาณ 2557  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม

อาชีพ ให้เข้มแข็ง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า   จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดกลุ่มแม่บ้านเพื่อทำ การสกัดน้ำมันหอมระเหย   และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

แต๋น

 


.

 

6. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านป่าจี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม หน่วยงานรับผิดชอบ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านป่าจี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม   เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาโยน

พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง   การผลิตอาหารปลาแก่ผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาโยน เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างรายได้และเกิดวิทยากร

ในชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำข้าวนาโยน และพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อนำไปสู่การผลิตข้าวปลอดภัย ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการผลิตอาหารปลา

โดยเฉพาะเป็นโครงการที่มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วม อาทิ เทศบาล เกษตร  ด้านสาธารณสุข  เป็นต้น

 

 


.

 

7. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการเกษตรปลอดภัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 

เป้าหมายการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิถีการเกษตรปลอดภัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมูล ตำบลพิชัย อำเภอ

เมือง จังหวัดลำปาง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า   ชาวบ้านมีการปลูกผักปลอดสารริมตะหลิ่งแม่น้ำวัง เพื่อเป็นการสาธิตให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน

 


.

 

8. โครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านลวงเหนือ หมู่ 4 และบ้านสันทราย หมู่ 6 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงาน

รับผิดชอบ   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน โครงการโครงการแหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านลวงเหนือ หมู่ 4 และบ้านสันทราย หมู่ 6 อำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต  ด้านการบริหาร  การจัดการและการบัญชีให้กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 4 และ สร้างสร้างแหล่งเรียนรู้กลุ่มผลิตปุ๋ย

อินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า นำเทคโนโลยีเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจัดการปัญหากิ่งไม้ ใบไม้ ฟางข้าว ในหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาการเผาขยะ

ในชุมชนและ เพิ่มมูลค่าขยะ

 


.

 

9. โครงการ การจัดการความรู้เพื่อสร้างฐานความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง  ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  หน่วยงานรับผิด

ชอบ มทร.ล้านนาภาคพายัพ

 

เป้าหมายในการดำเนินงาน การจัดการความรู้เพื่อสร้างฐานความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง  ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประจำปี

งบประมาณ 2557  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประกอบอาชีพให้กับชุมชน และ ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพึ่งพาตนเองได้

ผลการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 ในปีงบประมาณ 2557 พบว่า  การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ชาวบ้าน สามารถ ประกอบอาชีพเสริมได้และเพิ่มรายได้ให้กับการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์