ประมวลผังโครงการ: การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ชุมชนบ้านหนองหล่าย เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความสนใจที่จะพัฒนาชุมชนสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังนั้นจึงเป็นเบื้องหลังสำคัญที่นำมาสู่ความพยายามในการขับเคลื่อน ในการพัฒนาด้านต่างๆของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ได้ในอนาคต ทั้งนี้เป็นโครงการที่คาดว่าจะนำประโยชน์มาสู่ส่วนต่างๆ ได้แก 1) ชุมชนบ้านหนองหล่ายและกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มไอศกรีม กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด และ กลุ่มการแปรรูปข้าวกล้อง 2) ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่าง 3) มหาวิทยาลัย

กระบวนการทำงานเป็นการเชื่อมร้อยและบูรณาการจากหลากหลายสาขาความรู้ ที่นำมาใช้ในกระบวนการทำงาน ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจ ที่เน้นการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และโลโก้สินค้า  ด้านวิศวกรรม ที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ตามความต้องการของชุมชน ได้แก่ เครื่องย่อยใบไม้ และเครื่องสีข้าวกล้อง  ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรอาหาร เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ และ การถ่ายทอดเรื่องราวของเทคโนโลยี โดยเน้นกระบวนการ ระดมความคิด การจัดการโครงสร้างองค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินการตรงความต้องการของชุมชนในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังใช้กระบวนการวางแผนการดำเนินงานตามหลัก PDCA

ผลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Out put –      เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งภายในชุมชน

–      ชุมชนสามารถพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเกษตรแปรรูปเชิงอนุรักษ์

–      มีระบบการจัดการกลุ่มอาชีพ

Out come –      รายได้เพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชีพ

–      คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น

–      เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนอื่น

Impact –      ผลกระทบภายในชุมชนจำนวนสมาชิกภายในชุมชนเพิ่มขึ้น

–      รายได้เพิ่มขึ้น

–      มีการบริหารจัดการกลุ่มเป็นระบบ

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จคือ ความเข้มแข็งและความร่วมมือภายในชุมชน  ความพร้อมของชุมชนสำหรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยว และโครงการวิจัยได้สะท้อนบทเรียนสำคัญที่ได้รับจาการดำเนินงานคือ การได้เรียนรู้และเกิดการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย  การเรียนรู้เรื่องการบูรณาการสาสตร์สาขา และ การบริหารจัดการที่เป็นระบบ

ประมวลผังโครงการ

ประมวลผังโครงการ: การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร

คณะทำงาน

1. อาจารย์สุวรรณี         เจียรสุวรรณ          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์            หัวหน้าโครงการ

2. อาจารย์พงษ์เทพ       ไพบูลย์หวังเจริญ     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           ผู้ร่วมโครงการ

3. ผศ.จรูญ                 สินทวีวรกูล           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ร่วมโครงการ

4. อาจารย์คงศักดิ์         ตุ้ยสืบ                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          ผู้ร่วมโครงการ

5. อาจารย์ชัยธวัช         จารุทรรศน์            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ร่วมโครงการ

6. ผศ.นราวิชญ์            ความหมั่น            คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์          ผู้ร่วมโครงการ

7. อาจารย์ชานิกา         ฉัตรสูงเนิน            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           ผู้ร่วมโครงการ

8. อาจารย์ศรายุทธ        มาลัยพันธุ์            คณะวิศวกรรมศาสตร์                        ผู้ร่วมโครงการ

9. อาจารย์เสกสรรค์       เจียรสุวรรณ          คณะวิศวกรรมศาสตร์                         ผู้ร่วมโครงการ

10. อาจารย์วชิระ          หล่อประดิษฐ์         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          ผู้ร่วมโครงการ

11. อาจารย์สุขุมาลย์      ตั้วสกุล                 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         ผู้ร่วมโครงการ

12. ว่าที่ร้อยตรีบริวัชร    สืบคุณะ                คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         ผู้ร่วมโครงการ

13. อาจารย์กรรณิการ์    ใจมา                    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        ผู้ร่วมโครงการ

14. อาจารย์อิทธิพงษ์     ขัดชุ่มแสง               คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         ผู้ร่วมโครงการ

15. อาจารย์ญาดา       คำลือมี                  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์       ผู้ร่วมโครงการ

16. อาจารย์ผจงจิต       ติ๊บประสอน            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์         ผู้ร่วมโครงการ

17. อาจารย์กรณิศ        เปี้ยอุดร                 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์        ผู้ร่วมโครงการ

18. นางภคินี              ไชยวุฒิ                  กองทรัพยากร ฝ่ายประชาสัมพันธ์        ผู้ร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม: ทีมงานอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ลงพื้นที่ เพื่อเป็นที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ
ภาพกิจกรรม: คุณจรรยา กิมิฬาร์ ฉายา หญิงเหล็กแห่งนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรจุดประกายให้กับชุมชน
ภาพกิจกรรม: ลงพื้นที่แปลงเกษตรในชุมชน
ภาพกิจกรรม: กิจกรรมอบรมการเพาะเชื้อเห็ดร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรม: ชาวบ้านช่วยกันพลิกปุ๋ยหมักและพัฒนาแปลงผัก
ภาพกิจกรรม: กิจกรรมอบรมการคิดต้นทุนและการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
ภาพกิจกรรม: กิจกรรมมอบทุนเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านหนองหล่ายและเปิดบัญชี