ประมวลผังโครงการ: โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หัวใจหลักสำคัญของการดำเนินงานคือ การจัดโครงการเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนริมวาง รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาส่งเสริมและต่อยอดให้กับชุมชน และท้ายที่สุดคือ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ในกระบวนการทำงานเป็นของคณาจารย์แผนกวิชาภาษาตะวันออก และ  มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ โดยมีการใช้ศาสตร์ความรู้ที่สำคัญ ส่วนต่างๆได้แก่

ลำดับ กลุ่มคน ชุดความรู้ที่ใช้
1 ปราชญ์ชุมชน การทำคันดินและโรงปุ๋ย
2 กลุ่มรักษ์น้ำวาง และกลุ่มปลูกผักปลอดสาร การมีส่วนร่วม
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ การวางแผนการบดอัด
4 คณะบริหารศาสตร์ กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ในกระบวนการทำงาน มีการออกแบบการทำงานตามลำดับดังนี้

  1. พบพัฒนาชุมชน
  2. คัดเลือกชุมชน
  3. พบชุมชน (ผู้นำและแกนนำชุมชน)
  4. สร้างความเข้าใจ
  5. ทบทวนทำแผนชุมชน
  6. จัดทำโครงการ
  7. นำเสนอโครงการต่อชุมชน
  8. ดำเนินโครงการ
  9. ประสานหาแนวร่วม ได้แก่ นายอำเภอ นายกอบต. เกษตร และประมง
  10. การดำเนินโครงการ

ผลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Out put – จัดทำแผนที่เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ/แผนที่/โมเดล/เพื่อการบริหารจัดการลำน้ำ

– จัดทำ โครงการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน (คันดินลูกรัง)

Out come – ชุมชนได้แนวทางการบริหารจัดการลำน้ำของตำบล

– ชุมชนได้แนวทางในการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

Impact – ท้องถิ่นได้วางแผนการจัดการน้ำในภาพรวม

– ท้องถิ่นได้วางแผนการป้องกันการพังทลายของหน้าดินในภาพรวม

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การดำเนินงานในครั้งนี้ มีปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญ คือ ความเข้มแข็งของผู้นำได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นอกจากนั้นอีกปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ความเข้มแข็งของชุมชน และในด้านการทำงานมีการทบทวนแผนงาน ความต้องการ และเกิดการแก้ไขปัญหาของชุมชน ดังนั้นที่กล่าวมาคือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ที่สำคัญของทีมงาน คือ การเรียนรู้การทำงานกับชุมชนในด้านการใช้ทักษะต่างๆ เช่น การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็น ความแตกต่าง  รวมไปถึง การปรับใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ในการทำงาน และการเรียนการสอนต่อไป

ประมวลผังโครงการ

ประมวลผังโครงการ: โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ที่ปรึกษาและคณะทำงาน

1. อาจารย์สุทิน   ประเสริฐสุนทร     รองอธิการบดีเขตพื้นที่ภาคพายัพ                            ที่ปรึกษา

2. อาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย รองผู้อำนวยการกองการศึกษางานบริการวิชาการ ภาคพายัพ ที่ปรึกษา

3. รศ.ดร.พรหทัย  ตัณท์จิตานนท์  รองผู้อำนวยงานกองการศึกษางานวิจัย  ภาคพายัพ            ที่ปรึกษา

4. อาจารย์สุพงศ์  แดงสุริยศรี      รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ       ที่ปรึกษา

5. ผศ.ดร.พรพิมล  ไวทยางกูล     หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ                            ที่ปรึกษา

6. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส        เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ                                    ที่ปรึกษา

7. นางสาวชริดา   มโนพฤกษ์      เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ                                    ที่ปรึกษา

8. นางสาววราภรณ์  ต้นใส         เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ                                    ที่ปรึกษา

9. นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ     เจ้าหน้าที่งานวิจัย                                                ที่ปรึกษา

10. นางสาวจุฑาทิพย์  สุวรรณ์     เจ้าหน้าที่งานวิจัย                                                ที่ปรึกษา

11. นางสาวจรรยาภรณ์  อุทรา    เจ้าหน้าที่งานวิจัย                                                ที่ปรึกษา

12. อาจารย์พิศาพิมพ์  จันทร์พรหม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          หัวหน้าโครงการ

13. ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์                                  ผู้ร่วมโครงการ

14. อาจารย์ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร์                   ผู้ร่วมโครงการ

15. อาจารย์วิภาวรรณ  ปลัดคุณ     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                     ผู้ร่วมโครงการ

16. ผศ.วิลักษณ์  ศรีป่าซาง         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                     ผู้ร่วมโครงการ

17. อาจารย์ปราณี  เอื้อวิริยานุกูล   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                     ผู้ร่วมโครงการ

18. อาจารย์ทิพรัตน์ สุรสิทธิ์         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                     ผู้ร่วมโครงการ

19. อาจารย์สุชาดา อรุณศิโรจน์     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                     ผู้ร่วมโครงการ

20. อาจารย์ชวรินทร์  คำมาเขียว    คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์                    ผู้ร่วมโครงการ

21. อาจารย์ปรียานุช  อนุสุเรนทร์   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                     ผู้ร่วมโครงการ

22. อาจารย์รชต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์                ผู้ร่วมโครงการ

23. อาจารย์สุดาวดี  ถาวงศ์กลาง    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                     ผู้ร่วมโครงการ

24. อาจารย์เจษฎาพร ศรีภักดี       คณะวิศวกรรมศาสตร์                                  ผู้ร่วมโครงการ

25. อาจารย์ภาณุ อุทัยศรี            คณะวิศวกรรมศาสตร์                         ผู้ร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรม

การทบทวนแผนชุมชน
ภาพกิจกรรม: การทบทวนแผนชุมชน
สำรวจสภาพน้ำท่วมร่วมกับชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบล  และปลัดอำเภอแม่วาง
ณ  หมู่บ้านริมวาง  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม: สำรวจสภาพน้ำท่วมร่วมกับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดอำเภอแม่วาง
การดำเนินโครงการสร้างคันดินกั้นน้ำวาง โดยนักศึกษาสาขาวิศวโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับชุมชน
ภาพกิจกรรม: การดำเนินโครงการสร้างคันดินกั้นน้ำวาง โดยนักศึกษาสาขาวิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมชน
พิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการคันดินกั้นน้ำวาง
โดยชุมชนบ้านริมวาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง  และมทร.ล้านนา
ณ  บ้านริมวาง  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม: พิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการคันดินกั้นน้ำวาง