P1300533

ความก้าวหน้าโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ฯ”รอบเดือนสิงหาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกษตรอินทรีย์ โดยจัดในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ มงคลฟาร์ม ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ที่ผ่านมานั้น ชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ปลัดอำเภอพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอพาน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพาน รวมถึงท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

คณะที่ปรึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจเยี่ยมโครงการ

ช่วงเช้า คุณเสน่ห์ คันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ชำนาญการ) วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอพาน บรรยายพิเศษหัวข้อ”เกษตรอินทรีย์กับเกษตรกร”

ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านชุมชนบ้านดอนชัยมงคล

ช่วงบ่าย ผศ.ทรงเชาว์ อินทร์สัมพันธ์ รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร บรรยายหัวข้อ”ประโยชน์จากการทำเกษตรอินทรีย์”

ในช่วงสุดท้ายของวันที่ 20 ส.ค. 53 คุณสมศักดิ์ จีรัตน์ นักวิจัยจากคณะคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรภาคสนาม ได้สอนเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์

28-29 สิงหาคม 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 เรื่อง คือ “สร้างความเข้าใจเรื่องก๊าซชีวภาพ” และ”แนวทางก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน” ได้รับเกียรติจากคุณคณิน อ้นเจริญ (หัวหน้ศูนย์ครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย) เป็นวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำก๊าซชีวภาพซึ่งได้นำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันมาเล่าถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้าน

บรรยากาศศูนย์เครือข่ายเรียนรูฯ ของคุณคณิน อ้นเจริญ

บรรยากาศการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมอบรม

คุณคณิน อ้นเจริญ (หัวหน้ศูนย์ครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย) เป็นวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำก๊าซชีวภาพ

ชาวบ้านกำลังนั่งคำนวณค่าใช้จ่ายที่กำลังจะลดหลังจากทำก๊าซชีวภาพ

อ.พงษ์พันธุ์ กาญจนการุณหัวหน้าโครงการฯ สอบถามวิทยากรเรื่องการทำก๊าซชีวภาพที่ใช้ในครัวเรือน

ทำการสาธิตการทำก๊าซชีวภาพแบบถุงหมัก

นี่แค่แบบจำลองการทำก๊าซชีวภาพแบบถุงหมัก

ไปดูที่เค้าทำไว้ใช้จริงดีกว่า

นี่คือผลงานของพวกเราชาว”กุน” เอง

จุดแก๊ซใช้ได้จริง ๆ ด้วย

นอกจากได้ก๊าซไว้ใช้งานแล้วยังได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพด้วย

จบโครงการด้วยดี ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านรวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงานจัดโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จบด้วยภาพบรรยากาศรอบบ้านของคุณคณินวิทยากรต้นแบบของเรา กับแนวคิด “อยู่อย่างพอเพียง”

Leave a Reply