Category Archives: บริหารเศรษฐกิจชุมชนและการพึ่งตนเอง

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการวอแก้วแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ มีเบื้องหลัง คือ เดิมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทางสถาบันฯได้สื่อสารไปยังคณาจารย์ จากนั้นจึงได้มีการหารือเพื่อจะหาพื้นที่และประเด็นในการทำโครงการจึงได้ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก อบต.วอแก้ว และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากข้อมูลพบว่าในตำบลมีจำนวนผู้พิการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในหมู่ 3 มีถึง 43 คนที่ขึ้นทะเบียนไว้พิการจากการทำงาน ส่วนความช่วยเหลือจากทางรัฐสำหรับผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 500 บาท ผู้พิการมีอาชีพรับจ้างและเก็บของป่า หน่อไม้, พืชผักในป่า, สัตว์ป่า, สัตว์น้ำ)  ขาย ทำให้ผู้พิการมีรายได้ไม่เพียงพอกับการต้องดำรงชีพในแต่ละเดือนและค่าเดินทางไปพบหมอ ดังนั้นทางคณาจารย์จึงนำข้อมูลจำนวนคนพิการและประเภทของความพิการมาประกอบการค้นหาศักยภาพของผู้พิการ(บางประเภท) และผู้ดูแลผู้พิการว่ามีความสามารถทำอะไรได้บ้าง รวมถึงความเป็นไปได้ว่าจะสนับสนุนรูปแบบไหนได้บ้าง และด้วยเงื่อนไขของสาขาวิชาที่สอนเรื่องการประมงและบัญชี เป็นสองสาขาวิชาหลัก ในที่สุดจึงเกิดเป็นการสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงปลาดุก แล้วให้จดบันทึกค่าใช้จ่ายในรูปแบบบัญชีอย่างง่าย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้และสามารถคำนวณต้นทุน และบันทึกค่าใช้จ่ายได้

Continue reading โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการวอแก้วแบบมีส่วนร่วม

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หัวใจหลักสำคัญของการดำเนินงานคือ การจัดโครงการเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนริมวาง รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาส่งเสริมและต่อยอดให้กับชุมชน และท้ายที่สุดคือ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

Continue reading โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

โครงการนี้เน้นการทำงานเพื่อชุมชนเขาม่อนแก้ว โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านรายได้ โดยอาจคิดเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคต และ เบื้องหลังการดำเนินงานที่สำคัญคือ ความต้องการของสถาบันการศึกษาในการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย  งานบริการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

Continue reading โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านท่าทองแดง และบ้านวังเย็น ตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

ชุมชนบ้านท่าทองแดง และบ้านวังเย็น เป็นชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่มีระบบน้ำเพื่อการจัดการเกษตร  มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคพอเพียง และมีการน้ำระบบน้ำประปาภูเขามาใช้  ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญในการทำงานครั้งนี้เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ การลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ด้านสงคม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านทรัพยากรธรรมชาติ

Continue reading โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านท่าทองแดง และบ้านวังเย็น ตำบลนาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

โครงการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ในกระบวนการทำงานนั้น ผู้ปฏิบัติการ คือ ทีมงานจาก มทร.ล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย โดยทำกับชุมชนบ้านห้วยลอย บทบาทที่ทำคือ ชาวบ้านเป็นผู้เสนอความต้องการและเป็นผู้ปฏิบัติการ ส่วน ทีมงานจาก มทร.ล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย โดย จะเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและคอยประคับประคองกิจกรรมให้ดำเนินต่อไปได้ และให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เท่าที่จำเป็น   ทั้งนี้การทำงานเป็นการผสานองค์ความรู้จากสาขาต่างๆมาใช้ในการทำงาน โดยมีองค์ความรู้ที่สำคัญดังนี้

Continue reading โครงการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน