Category Archives: บริหารจัดการชุมชนและเทคโนโลยีท้องถิ่น

โครงการ : การสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ บ้านทีวะเบยทะ จ.ตาก

โครงการสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรฯ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามพระดำริฯ ของสมเด็จพระเทพฯ ในการทำให้หมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดความยั่งยืน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการได้ร่วมกันหารือเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 5 หมู่บ้าน และกำหนดแผนการพัฒนาไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการแก้ปัญหาชุมชน ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางแผนเพื่อบูรณาการพัฒนาทั้งหมด 38 หน่วยงาน  ในส่วนของ มทร.ล้านนนา จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของชาวกระเหรี่ยง โดยคณาจารย์ของ มทร.ตาก รับผิดชอบในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ โรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ทีวะเบยทะ ในรูปแบบของสื่อการสอน Multimedia และในขณะเดียวกันยังมองปัญหาที่ชาวบ้านต้องการด้วย ซึ่งการดำเนินงานของคณาจารย์เน้นการบริการวิชาการโดยนำศาสตร์ความรู้ของตนเองลงไปร่วมวางแผนพัฒนาบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อถวายงานแด่สมเด็จพระเทพฯ

Continue reading โครงการ : การสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ บ้านทีวะเบยทะ จ.ตาก

โครงการ การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทางของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่

กลุ่มคณาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอลอง ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกพุทราเศรษฐี 4 ตำบลได้แก่ ต.ห้วยอ้อ ต.หัวทุ่ง ต.บ่อเหล็กลอง และ ต.บ้านปิน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานโดยมีเบื้องหลังการทำงานที่สำคัญสองส่วนกล่าวคือ ในด้านชุมชน คาดหวังให้กระบวนการทำงาน ก่อให้เกิด การรวมกลุ่ม สร้างรายได้ และสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ การจัดการด้านเทคนิคการผลิต ปัจจัยการผลิต และว่าด้วยเรื่องคุณภาพทั้งระบบ  ด้านคณาจารย์นั้น คาดหวังการพัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการแบบใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้อง ร่วมถึงต้องการสร้างการเรียนรู้ และเน้นการใช้โจทย์ของชุมนในการดำเนินงาน และอีกประการที่สำคัญคือ การก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ เพื่อการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

Continue reading โครงการ การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทางของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน เขตพื้นที่เชียงราย

จากปรากฏการณ์ที่เห็นปัญหาขยะเกลื่อนล้นหน้ามหาวิทยาลัย มทร.เขตพื้นที่เชียงราย นำมาสู่การรวมตัวของคณาจารย์กลุ่มหนึ่งที่เริ่มเห็นปัญหา และความสำคัญต่อการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจึงนำมาสู่การแลกเปลี่ยนแสวงหาพื้นที่ และ จุดเริ่มต้นของงานจึงเกิดขึ้น โดยคาดหวังการเห็นการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

Continue reading โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน เขตพื้นที่เชียงราย

โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรชุมชนบ้านห้วยกระได จังหวัดพิษณุโลก

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหลากหลายภาคีเครือข่ายที่มาร่วมในกระบวนการทำงาน โดยหัวใจสำคัญคือ การทำงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของพื้นที่ ในเรื่อง เกษตรปลอดภัย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเกษตรทั้งในด้าน ราคา การแปรรูป ความปลอดภัย รวมไปถึงเรื่องการขยายผลของกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ในฟากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี ก็มีความคาดหวังที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งชุมชน และ มหาวิทยาลัย

Continue reading โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรชุมชนบ้านห้วยกระได จังหวัดพิษณุโลก