Category Archives: โครงการปี 2555

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ชุมชนบ้านหนองหล่าย เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความสนใจที่จะพัฒนาชุมชนสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังนั้นจึงเป็นเบื้องหลังสำคัญที่นำมาสู่ความพยายามในการขับเคลื่อน ในการพัฒนาด้านต่างๆของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ได้ในอนาคต ทั้งนี้เป็นโครงการที่คาดว่าจะนำประโยชน์มาสู่ส่วนต่างๆ ได้แก 1) ชุมชนบ้านหนองหล่ายและกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มไอศกรีม กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด และ กลุ่มการแปรรูปข้าวกล้อง 2) ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่าง 3) มหาวิทยาลัย

Continue reading โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร

โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เชื่อมร้อยคณาจารย์ร่วมสถาบันจากทั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมขับเคลื่อนการทำงานกับชุมชน ไปพร้อมกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ที่สำคัญได้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนากรอำเภอสันกำแพง และเทศบาลตำบลออนใต้ หัวใจสำคัญของงานบริการวิชาการสู่สถาบันของมหาวิทยาลัย จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างมีสีสันและหลากหลายของผู้คนที่เกี่ยวข้อง

Continue reading โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการวอแก้วแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ มีเบื้องหลัง คือ เดิมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทางสถาบันฯได้สื่อสารไปยังคณาจารย์ จากนั้นจึงได้มีการหารือเพื่อจะหาพื้นที่และประเด็นในการทำโครงการจึงได้ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก อบต.วอแก้ว และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากข้อมูลพบว่าในตำบลมีจำนวนผู้พิการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในหมู่ 3 มีถึง 43 คนที่ขึ้นทะเบียนไว้พิการจากการทำงาน ส่วนความช่วยเหลือจากทางรัฐสำหรับผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 500 บาท ผู้พิการมีอาชีพรับจ้างและเก็บของป่า หน่อไม้, พืชผักในป่า, สัตว์ป่า, สัตว์น้ำ)  ขาย ทำให้ผู้พิการมีรายได้ไม่เพียงพอกับการต้องดำรงชีพในแต่ละเดือนและค่าเดินทางไปพบหมอ ดังนั้นทางคณาจารย์จึงนำข้อมูลจำนวนคนพิการและประเภทของความพิการมาประกอบการค้นหาศักยภาพของผู้พิการ(บางประเภท) และผู้ดูแลผู้พิการว่ามีความสามารถทำอะไรได้บ้าง รวมถึงความเป็นไปได้ว่าจะสนับสนุนรูปแบบไหนได้บ้าง และด้วยเงื่อนไขของสาขาวิชาที่สอนเรื่องการประมงและบัญชี เป็นสองสาขาวิชาหลัก ในที่สุดจึงเกิดเป็นการสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงปลาดุก แล้วให้จดบันทึกค่าใช้จ่ายในรูปแบบบัญชีอย่างง่าย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้และสามารถคำนวณต้นทุน และบันทึกค่าใช้จ่ายได้

Continue reading โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการวอแก้วแบบมีส่วนร่วม

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หัวใจหลักสำคัญของการดำเนินงานคือ การจัดโครงการเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนริมวาง รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาส่งเสริมและต่อยอดให้กับชุมชน และท้ายที่สุดคือ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

Continue reading โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

โครงการนี้เน้นการทำงานเพื่อชุมชนเขาม่อนแก้ว โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านรายได้ โดยอาจคิดเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคต และ เบื้องหลังการดำเนินงานที่สำคัญคือ ความต้องการของสถาบันการศึกษาในการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย  งานบริการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

Continue reading โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง