Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านหนองหล่าย

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมหมู่บ้านหนองหล่ายสู่หมู่บ้านเกษตรแปรรูปเชิงอนุรักษ์

1. ชื่อโครงการ…โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมหมู่บ้านหนองหล่ายสู่หมู่บ้านเกษตรแปรรูปเชิงอนุรักษ์

1.1 หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หรือ หมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมขึ้นในปีงบประมาณที่ 2553 มีจำนวน 10 หมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง   ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจำนวนหนึ่ง โครงการ คือ โครงการคลินิกแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยมีแผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 3 อำเภอในจังหวัดลำปางคือ ตำบลพิชัย ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลเกาะคา และมีการคัดเลือกหมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งจากความพร้อมใจของชาวบ้านในการเข้าร่วมโครงการ Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมหมู่บ้านหนองหล่ายสู่หมู่บ้านเกษตรแปรรูปเชิงอนุรักษ์