Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านหัวทุ่ง

การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทาง การของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่

1. ชื่อโครงการ

การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทางการของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  อำเภอลอง จังหวัดแพร่

1.1 หลักการและเหตุผล

ตำบลหัวทุ่ง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลอง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ 1 บ้านไผ่ล้อม      2 บ้านนามน 3 บ้านหัวทุ่ง 4 บ้านแม่จอก 5 บ้านเค็ม 6 บ้านนาอุ่นน่อง 7 บ้านนาอุ่นน่อง 8 บ้านเตชะวัน และ 9 บ้านไผ่ล้อมพัฒนา จำนวนประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลมี จำนวนทั้งหมด 6,161 คน โดยมีจำนวนหลังคาเรือน 1,908 หลังคาเรือน ประชาชนในเขตตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป   การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพุทราเศรษฐี (พุทรานมสด) มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 40 คน (จาก ต.ห้วยอ้อ ต.หัวทุ่ง ต.บ่อเหล็กลอง และต.บ้านปิน) มีพื้นที่ปลูกพุทราเศรษฐี รวมทั้งหมดประมาณ  40 กว่า ไร่ มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่น้อย ส่วนใหญ่จัดการระบบการผลิตแบบใช้แรงงานคน และใช้วิธีผสมผสานความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากส่วนราชการท้องถิ่น ร่วมกับภูมิปัญญา ประสบการณ์ ในการจัดการดูแลแมลง ศัตรูพืช การให้ปุ๋ยหรืออาหารบำรุงพืช การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงการเก็บเกี่ยว  ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเกิดปัญหาสภาพผลผลิตในปี พ.ศ. 2553  ที่เก็บเกี่ยวในต้นปี พ.ศ. 2554  มีปริมาณผลผลิตมากกว่าปี 2552 ประมาณ 10 % หรือประมาณ 700 ตัน/วัน ส่วนอีก ประมาณ 400 ตัน เก็บไม่ทันหรือสุกคาต้นทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต มูลค่าหลายแสนบาท นอกจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดแล้ว ยังพบว่า ผลผลิตพุทรามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เช่น ความหวานไม่คงที่  คุณภาพสีผิวไม่ดี เนื่องจากมีเชื้อราเข้าทำลาย หรือแสงแดดส่องด้านเดียว นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตยังมีแนวทางที่อยากแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพุทราเศรษฐี Continue reading การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทาง การของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่