Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น

การสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่นอย่างยั่งยืน

1.  ชื่อโครงการ “การสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น อย่างยั่งยืน”

1.1 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีมากขึ้นและเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งนี้การเสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็นพื้นฐานหลัก โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตสำนึกสาธารณะและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหว่างชุมชน และเป็นพลังของการพัฒนาประเทศ Continue reading การสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่นอย่างยั่งยืน