Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านห้วยลอย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1.  หลักการและเหตุผล

การให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆให้แก่ชุมชนเป็นอีกบทบาทภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมาในหลายชุมชนของทุกเขตพื้นที่   สำหรับในเขตพื้นทีจังหวัดน่านนั้นเนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีความลาดชันสูง    ดังนั้นหลายชุมชนในจังหวัดน่านจึงมีลักษณะเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงโดยที่คนในชุมชนจะเป็นชนเผ่าต่างๆ  ซึ่งด้อยโอกาสในการพัฒนาหลายๆด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน  ซึ่งคำว่า“เศรษฐกิจชุมชน”นั้นตามนิยามของนักพัฒนากรหมายถึง “กิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรชุมชนหรือเอกชนร่วมกิจการและ/หรือ ช่วยกันดำเนินงานด้วยตนเองทั้งหมดหรือบางส่วนหรือการรับช่วงงานไปจากเอกชนหรือกลุ่มองค์กรอื่น โดยการประสานทำงานกับพหุภาคีกับหน่วยงาน/เอกชนและผู้คนในท้องถิ่น มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด ทุน การจัดการร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การค้าขาย การบริการ การท่องเที่ยว การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดรายได้ ส่งผลต่อคน ครอบครัวและชุมชน

Continue reading โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน