Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านวอแก้ว

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการบ้านวอแก้วแบบมีส่วนร่วม

1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการบ้านวอแก้วแบบมีส่วนร่วม

1.1  หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/หมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม” โดยกำหนดให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน/หมู่บ้าน และนำความรู้และปัญหาจากหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่กระบวนการทางวิชาการ ด้วยการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบที่ทันต่อการศึกษาที่มีโจทย์จริง ตลอดจนนำไปสู่การวิเคราะห์/สังเคราะห์ถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่สังคมต่อไป Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการบ้านวอแก้วแบบมีส่วนร่วม