Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านริมวาง

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวางตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

1.  ชื่อโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ระดับ  “พออยู่  พอกิน”  บ้านริมวางตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่”

1.1  หลักการและเหตุผล

จากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วางได้เสนอให้หมู่บ้านริมวาง  ตำบลบ้านกาด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  ดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ระดับ  “พออยู่  พอกิน” ของจังหวัดเชียงใหม่ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี  ๒๕๕๔  และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นและต้องดำเนินการเพื่อเข้าสู่หลักเกณฑ์การประเมินความสำเร็จ  ดังนี้ Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวางตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่