Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านร่องธารใหม่

โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน

1.  ชื่อโครงการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน

1.1  หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัจจุบันขยะนับเป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นพร้อมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ขยะในชุมชนทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาวซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาและจำนวนประชากรในชุมชนซึ่งมาจากการย้ายถิ่นของแรงงาน ส่งผลให้อัตราการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น และวิถีชีวิตของนักศึกษาและประชาชนที่มีรูปแบบการบริโภคเปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือชนิดของขยะ Continue reading โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน