Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน  บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย  อ.เมือง  จ. ลำปาง

1.1 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการโดย

การบูรณาการ งานการเรียน การสอน  งานวิจัย  งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อทำให้ ประชาชนมีความรู้  มีอาชีพ  มีงานทำ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น  เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนมีการประกอบอาชีพและความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง