Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านน้ำต้น

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตน้ำต้น

1.1 ชื่อโครงการ “อนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตน้ำต้น”
1.2
หลักการและเหตุผล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานบริการวิชาการ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้รับสนับสนุนการดำเนินการจัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน ปี 2554    ซึ่งภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้รับการติดต่อจากชุมชนบ้านน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ชุมชนบ้านน้ำต้นมีความต้องการจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์น้ำต้น” เพื่อนำเสนออารยธรรมการใช้น้ำต้น โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ อีกทั้งอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น Continue reading โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตน้ำต้น