Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านทีวะเบยทะ

โครงการการสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการส่ง เสริมอาชีพและการพัฒนาระบบไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบ้าน ทีวะเบยทะอย่างยั่งยืน

1. ชื่อโครงการ การสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาระบบไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบ้าน ทีวะเบยทะอย่างยั่งยืน

    1.1 หลักการและเหตุผล

    จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัญหา ในการจัดทำแผนพัฒนา 5 หมู่บ้านตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในปีงบประมาณ 2553 เพื่อนำปัญหาที่ได้มาช่วยแก้ปัญหาในภาพรวมของจังหวัด ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในครั้งนั้นทางมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทางทีมงานจึงได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมนำปัญหาที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่สามารถจะช่วยในการแก้ปัญหาได้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากได้รับผิดชอบปัญหาด้านระบบไฟฟ้าทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้าน ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากได้จัดทำ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เตาหุงต้มประหยัดพลังงาน  และสื่อการสอนเพื่อยกระดับชีวิตบ้านทีวะเบยทะอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2553  ซึ่งในการดำเนินโครงการได้แบ่งเป็น 3 โครงการย่อย คือ Continue reading โครงการการสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการส่ง เสริมอาชีพและการพัฒนาระบบไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบ้าน ทีวะเบยทะอย่างยั่งยืน