Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านท่าทองแดงและบ้านวังน้ำเย็น

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านท่าทองแดงและบ้านวังน้ำเย็น ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านท่าทองแดงและบ้านวังน้ำเย็น ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

1.1 หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่เริ่มงานพัฒนาเมื่อ 50 ปี ที่แล้ว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการเกษตร เราเน้นการ ผลิตสินค้า เพื่อส่งออกเป็นเชิงพาณิชย์ คือ เมื่อปลูกข้าวก็นำไปขาย และก็นำเงินไปซื้อข้าว เมื่อเงินหมดก็จะไปกู้ เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนกระทั่ง ชาวนาไทยตกอยู่ในภาวะหนี้สิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านนี้ จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎร นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งที่มาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” นับตั้งแต่อดีตกาล แม้กระทั่งโครงการแรกๆ แถวจังหวัดเพชรบุรี ก็ทรงกำชับหน่วยราชการมิให้นำเครื่องมือกลหนักเข้าไปทำงาน รับสั่งว่าหากนำเข้าไปเร็วนัก ชาวบ้านจะละทิ้งจอบ เสียม และในอนาคตจะช่วยตัวเองไม่ได้ ซึ่งก็เป็นจริงในปัจจุบัน Continue reading โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านท่าทองแดงและบ้านวังน้ำเย็น ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก