Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านแม่โจ้

โครงการต่อยอดการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านดิน บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1  ชื่อโครงการ    ต่อยอดการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านดิน บ้านแม่โจ้  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

1.1  หลักการและเหตุผล

บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีการบอกเล่าสืบเนื่องต่อกันมาชุมชนบ้านแม่โจ้มีการตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประมาณ 200 ปี  เดิมอพยพมาจากบ้านแม่เลิมและบ้านทุ่งตีนเสาบางส่วน มาตั้งเรือนที่อยู่ริมน้ำห้วยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีดินที่เหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพ มีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านตลอด  มีป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหาร เริ่มแรกมีการย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ประมาณ 2 – 3 ครัวเรือน ภายหลังได้อพยพย้ายมาอยู่เพิ่มขึ้นเป็น 25 ครัวเรือน จึงตั้งเป็นหมู่บ้านตามลำห้วยที่ผ่านกลางหมู่บ้านตอนนั้นว่า (บ้านแม่โจ้) อาชีพชาวบ้านประกอบอาชีพทำนา เก็บใบเมี่ยง  และปลูกผักไว้สำหรับรับประทานและแบ่งปันกินกันในหมู่บ้านและนำออกไปแลกของใช้ที่หมู่บ้านอื่นมีการดำเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนจนถึงปัจจุบัน Continue reading โครงการต่อยอดการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านดิน บ้านแม่โจ้ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่