Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านห้วงกระได

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรของชุมชนบ้านห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

1.  ชื่อโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรของชุมชนบ้านห้วงกระได ตำบลชุมแสงสงคราม  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

1.1  หลักการและเหตุผล

ชุมชนบ้านห้วงกระได  ตำบลชุมแสงสงคราม  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก ซึ่งประสบปัญหาต่อเนื่องทุกปี เช่น การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโรคศัตรูข้าว และวัชพืช  ในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตสูง ราคาข้าวมีความแปรปรวน  จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งได้รวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ  “ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าพัฒนา”   โดยมีแนวคิดในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบใหม่ ๆ มาใช้ผสมผสานกับแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้สารเคมี เลือกใช้การทำการเกษตรแบบชีววิถีเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพจากการทำนาขายข้าวเปลือก ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจข้าวอินทรีย์ครบวงจร  โดยวางเป้าหมายการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค  จากการที่ชุมชนได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ที่มีอัตลักษณ์ที่เน้นการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย กลุ่มฯดังกล่าวจึงได้ขอรับคำปรึกษาและการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลกและมีความเห็นสอดคล้องกันโดยจัดทำโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สนับสนุนทางความรู้ด้านวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและการบริการวิชาการให้กับชุมชนดังกล่าว Continue reading โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรของชุมชนบ้านห้วงกระได ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก