Category Archives: 2554-ชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน

กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน

1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

    1.1 หลักการและเหตุผล

    การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว มีการเตรียมความพร้อมของชุมชน เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้สามารถดำเนินการได้เอง มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกิดการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนได้เองและเท่ากับเป็นการผลักดันนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้บังเกิดผลในด้านปฏิบัติ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านกายภาพและคุณภาพของคนในชุมชน รวมถึงเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ได้อย่างยั่งยืน Continue reading กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน