Category Archives: โครงการปี 53

โครงการ พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ

ข้อมูลกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านหัตถกรรม ต้นแบบOTOP บ้านเหมืองกุง อ.หางดง จ. เชียงใหม่

สถานที่ตั้ง และสถานที่ติดต่ออยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางเชียงใหม่-หางดง ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยอยู่ก่อนถึงทางแยกตัดใหม่สายหางดง-สะเมิงเพียงเล็กน้อย

ชื่อผู้นำกลุ่มนายวุฒิ เตชะแก้ว ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง บ้านอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนสมาชิกในกลุ่มปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรอยู่อาศัย 135 ครัวเรือน ที่ยังคงทำอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอย่างจริง ๆ จัง ๆรวมตัวกันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 23 ครัวเรือน

ช่วงอายุของผู้ผลิตในกลุ่ม25-65 ปี Continue reading โครงการ พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ

ภาพนำเสนอและนิทรรศการโครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมบ้านเหมืองกุง(ควันหลง)

เพื่อให้การนำเสนอกิจกรรมโครงการฯ ได้สมบูรณ์ครบตั้งแต่แรกเริ่ม และจบลงอย่างสวยงาม ดังคำนี้ ครูอาจารย์ได้สอน นักศึกษาได้ฝึก สังคมชุมชนได้ประโยชน์ ในนามหัวหน้าโครงการขอขอบคุณคณะทำงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทการทำงานอย่างตั้งใจ ทำงานด้วยใจกันทุกคน ขอบคุณพี่น้องชุมชนบ้านเหมืองกุงทุกคนที่ตั้งใจในการรับการอบรม โดยเฉพาะในวันนำเสนอทุกคนทำได้ดีมาก มีความตั้งใจเสียสละเวลามากันทั้งวัน สาธิตการทำศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่มีประวัติยาวนาน 200 ปี ให้สายตาชาวโลกได้เห็น และขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่กรุณา ตลอดจนผู้บริหารชุมชนที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป ฝากความคิดถึงไปยังพี่น้องเหมืองกุงทุกคนครับ

Continue reading ภาพนำเสนอและนิทรรศการโครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมบ้านเหมืองกุง(ควันหลง)

กระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น แบบมีส่วนร่วม 24/9/53

Continue reading กระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น แบบมีส่วนร่วม 24/9/53

โครงการดินฯ ปลุกบ้านแค่(เตรียมออกนำเสนอครับผม)

ออกนำเสนอเรื่อง นายดินปลูกครับได้ที่ซ้อมบท ที่กองดินใต้ต้นไม้ร่มเรื่อนทั้งวันดีนะที่เตรียมตัวเอาเสื่อมาครับวันนี้จัดบูชไม่สวยแต่ออกนำเสนอแจ๋งแจ๋วครับผม

Continue reading โครงการดินฯ ปลุกบ้านแค่(เตรียมออกนำเสนอครับผม)