Category Archives: 2553-การจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน

การจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน

การจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน

ชื่อโครงการ    การจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา  เป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี   และเน้นการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม  โดยมีนโยบายให้อาจารย์  นักวิจัย  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้แก่คนในชุมชนได้มีอาชีพยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  ความรู้ความเข้าใจในชุมชนโดยใช้หลักวิชาการ  และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สมดังปรัชญาที่ว่า  อุดมศึกษาคือปัญญาของสังคม

Continue reading การจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน

การจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา  เป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่ม

สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี   และเน้นการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม  โดยมีนโยบายให้อาจารย์  นักวิจัย  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้แก่คนในชุมชนได้มีอาชีพยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  ความรู้ความเข้าใจในชุมชนโดยใช้หลักวิชาการ  และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สมดังปรัชญาที่ว่า  อุดมศึกษาคือปัญญาของสังคม

คณะวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ได้ทำการสำรวจชุมชนบ้านแม่โจ้  ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่    ซึ่งชุมชนดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่มีการสร้างบ้านดิน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการทำบ้านดิน   มีการจัดทำรีสอร์ทบ้านดิน    และมีศูนย์เยาวชนบ้านดิน  แต่ชุมชนดังกล่าวยังมีปัญหาอยู่หลายด้าน  เช่น  ความไม่สม่ำเสมอของนักท่องเที่ยว    ความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยยังไม่แพร่หลาย   การสร้างบ้านดินโดยขาดหลักวิชาการ    และการจัดผังศูนย์เยาวชนบ้านดิน คณะวิศวกรรม  ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว    จึงเห็นสมควรจัดโครงการ จัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน  และการจัดผังบริเวณที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงกระบวนการทำบ้านดินที่ถูกต้อง   ทั้งนี้เพื่อนำความยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งฐานการเรียนรู้บ้านดิน  ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธาและมาตรฐาน

2. เพื่อจัดทำแผนที่ในการเข้าสู่ชุมชนลงบน Web Site เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. เพื่อการจัดระบบผังศูนย์การเรียนรู้ใหม่  เพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเกี่ยวกับบ้านดิน

4. เพื่อความยั่งยืนในองค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านดินทั้งทฤษฎี และปฎิบัติ