Get Adobe Flash player

2553-ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
เดิม: กระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น ตำบลจอมหมวกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย