Category Archives: 2553-การผลิตข้าวปลอดภัยฯ

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
เดิม: การพัฒนาอาชีพธุรกิจการผลิตข้าวฯ

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร

จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรและวางแผนการตลาดข้าวชุมชน ภายใต้ระบบการผลิต GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อความปลอดภัยในการผลิตและผู้บริโภค ในวันที่            23 กรกฎาคม 2553   ณ  บ้านใหม่เจริญผล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

Continue reading โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแบบครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร

เอกสารเผยแพร่นาโยน

โดยได้ดำเนินโครงการ ผลิตข้าวปลอดภัยโดยกระบวนการผลิตข้าวแบบโยนต้นกล้าและมีการใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภคเอง