Category Archives: 2553-ชุมชนบ้านทีวะเบยทะ

มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ตาก
เดิม: การบริหารจัดการและการพัฒนาหมู่บ้านทีวะเบยทะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาต้นแบบตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพฯ

…ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านทีวะเบยทะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 28-30 สิงหาคม 2553…

ยังคงยึดมั่นดำเนินการอยู่คับสำหรับโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านทีวะเบยทะ ซึ่งช่วงนี้หน้าฝน สภาพเส้นทางลำบากมาก ทีมงานเราจึงต้องดูเวลาที่เหมาะสม และขึ้นไปแล้วต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด

Continue reading …ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านทีวะเบยทะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 28-30 สิงหาคม 2553…

การติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 8-13 ส.ค. 53 ทีมงาน มทร.ล.ตาก ลงพื้นที่เข้าติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านทีวะเบยทะ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

Continue reading การติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

ท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโครงการ

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2553 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสร้าง GENERATOR เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตเตาหุงต้มประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Continue reading ท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโครงการ