Category Archives: 2553-การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ฯ

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่เพื่อใช้แทนก๊าซหุงต้มในชุมชนและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ความก้าวหน้าโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ฯ”รอบเดือนสิงหาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกษตรอินทรีย์ โดยจัดในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ มงคลฟาร์ม ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ที่ผ่านมานั้น ชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ปลัดอำเภอพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอพาน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพาน รวมถึงท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Continue reading ความก้าวหน้าโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ฯ”รอบเดือนสิงหาคม

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “รัก” รักพ่อต้องพอเพียง ตอน ตามหาแหล่งพลังงาน

Continue reading สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “รัก” รักพ่อต้องพอเพียง ตอน ตามหาแหล่งพลังงาน

กระทรวงวิทย์เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการ การผลิตกีซชีวภาพจากมูลไก่

บรรยายกาศการเปิดการอบรมเรื่องการทำความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

โดยคุณก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

การอบรมการทำความเข้าใจเรื่องก๊าซชีวภาพและการทำเกษตรอินทรีย์ ตอนที่ 1

Continue reading การอบรมการทำความเข้าใจเรื่องก๊าซชีวภาพและการทำเกษตรอินทรีย์ ตอนที่ 1