Category Archives: 2555-ชุมชนบ้านหนองหล่าย

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ชุมชนบ้านหนองหล่าย เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความสนใจที่จะพัฒนาชุมชนสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังนั้นจึงเป็นเบื้องหลังสำคัญที่นำมาสู่ความพยายามในการขับเคลื่อน ในการพัฒนาด้านต่างๆของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ได้ในอนาคต ทั้งนี้เป็นโครงการที่คาดว่าจะนำประโยชน์มาสู่ส่วนต่างๆ ได้แก 1) ชุมชนบ้านหนองหล่ายและกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มไอศกรีม กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด และ กลุ่มการแปรรูปข้าวกล้อง 2) ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่าง 3) มหาวิทยาลัย

Continue reading โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร