Category Archives: 2555-ชุมชนบ้านวอแก้ว – ลำปาง

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการวอแก้วแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ มีเบื้องหลัง คือ เดิมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทางสถาบันฯได้สื่อสารไปยังคณาจารย์ จากนั้นจึงได้มีการหารือเพื่อจะหาพื้นที่และประเด็นในการทำโครงการจึงได้ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก อบต.วอแก้ว และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากข้อมูลพบว่าในตำบลมีจำนวนผู้พิการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในหมู่ 3 มีถึง 43 คนที่ขึ้นทะเบียนไว้พิการจากการทำงาน ส่วนความช่วยเหลือจากทางรัฐสำหรับผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 500 บาท ผู้พิการมีอาชีพรับจ้างและเก็บของป่า หน่อไม้, พืชผักในป่า, สัตว์ป่า, สัตว์น้ำ)  ขาย ทำให้ผู้พิการมีรายได้ไม่เพียงพอกับการต้องดำรงชีพในแต่ละเดือนและค่าเดินทางไปพบหมอ ดังนั้นทางคณาจารย์จึงนำข้อมูลจำนวนคนพิการและประเภทของความพิการมาประกอบการค้นหาศักยภาพของผู้พิการ(บางประเภท) และผู้ดูแลผู้พิการว่ามีความสามารถทำอะไรได้บ้าง รวมถึงความเป็นไปได้ว่าจะสนับสนุนรูปแบบไหนได้บ้าง และด้วยเงื่อนไขของสาขาวิชาที่สอนเรื่องการประมงและบัญชี เป็นสองสาขาวิชาหลัก ในที่สุดจึงเกิดเป็นการสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงปลาดุก แล้วให้จดบันทึกค่าใช้จ่ายในรูปแบบบัญชีอย่างง่าย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้และสามารถคำนวณต้นทุน และบันทึกค่าใช้จ่ายได้

Continue reading โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการวอแก้วแบบมีส่วนร่วม