Category Archives: 2555-ชุมชนบ้านริมวาง เชียงใหม่

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หัวใจหลักสำคัญของการดำเนินงานคือ การจัดโครงการเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนริมวาง รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาส่งเสริมและต่อยอดให้กับชุมชน และท้ายที่สุดคือ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

Continue reading โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่