Category Archives: 2555-ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ลำปาง

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

โครงการนี้เน้นการทำงานเพื่อชุมชนเขาม่อนแก้ว โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านรายได้ โดยอาจคิดเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคต และ เบื้องหลังการดำเนินงานที่สำคัญคือ ความต้องการของสถาบันการศึกษาในการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย  งานบริการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน

Continue reading โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง