Category Archives: 2555-ชุมชนบ้านห้วยลอย น่าน

โครงการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ในกระบวนการทำงานนั้น ผู้ปฏิบัติการ คือ ทีมงานจาก มทร.ล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย โดยทำกับชุมชนบ้านห้วยลอย บทบาทที่ทำคือ ชาวบ้านเป็นผู้เสนอความต้องการและเป็นผู้ปฏิบัติการ ส่วน ทีมงานจาก มทร.ล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย โดย จะเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและคอยประคับประคองกิจกรรมให้ดำเนินต่อไปได้ และให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เท่าที่จำเป็น   ทั้งนี้การทำงานเป็นการผสานองค์ความรู้จากสาขาต่างๆมาใช้ในการทำงาน โดยมีองค์ความรู้ที่สำคัญดังนี้

Continue reading โครงการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน