Category Archives: 2555-ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น

โครงการ : โครงการการสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่นอย่างยั่งยืน

กระบวนการทำงานใช้การวางแผนแบบมีส่วนร่วม ( AIC) และกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการ            แบบมีส่วนร่วม (PAP) จากนั้นทีมงานลงพื้นที่ทุกสัปดาห์เพื่อปฏิบัติการตามแผน โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการที่เน้นบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น  ซึ่งได้แบ่งกลุ่มชุมชน เป็น         ๓ กลุ่มตามความสนใจ ได้แก่ กลุ่มโคม-ตุงล้านนา  กลุ่มเกษตรและกลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบทบาทและกิจกรรมที่น่าสนใจคือ

Continue reading โครงการ : โครงการการสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่นอย่างยั่งยืน