Category Archives: 2555-อำเภอลอง – แพร่

โครงการ การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทางของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่

กลุ่มคณาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอลอง ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลุกพุทราเศรษฐี 4 ตำบลได้แก่ ต.ห้วยอ้อ ต.หัวทุ่ง ต.บ่อเหล็กลอง และ ต.บ้านปิน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานโดยมีเบื้องหลังการทำงานที่สำคัญสองส่วนกล่าวคือ ในด้านชุมชน คาดหวังให้กระบวนการทำงาน ก่อให้เกิด การรวมกลุ่ม สร้างรายได้ และสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ การจัดการด้านเทคนิคการผลิต ปัจจัยการผลิต และว่าด้วยเรื่องคุณภาพทั้งระบบ  ด้านคณาจารย์นั้น คาดหวังการพัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการแบบใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้อง ร่วมถึงต้องการสร้างการเรียนรู้ และเน้นการใช้โจทย์ของชุมนในการดำเนินงาน และอีกประการที่สำคัญคือ การก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ เพื่อการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

Continue reading โครงการ การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐีเพื่อเป็นแนวทางของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อำเภอลอง จังหวัดแพร่