Category Archives: 2555-บ้านทีวะเบยทะ – ตาก

โครงการ : การสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ บ้านทีวะเบยทะ จ.ตาก

โครงการสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรฯ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามพระดำริฯ ของสมเด็จพระเทพฯ ในการทำให้หมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดความยั่งยืน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการได้ร่วมกันหารือเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว 5 หมู่บ้าน และกำหนดแผนการพัฒนาไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการแก้ปัญหาชุมชน ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางแผนเพื่อบูรณาการพัฒนาทั้งหมด 38 หน่วยงาน  ในส่วนของ มทร.ล้านนนา จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของชาวกระเหรี่ยง โดยคณาจารย์ของ มทร.ตาก รับผิดชอบในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ โรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ทีวะเบยทะ ในรูปแบบของสื่อการสอน Multimedia และในขณะเดียวกันยังมองปัญหาที่ชาวบ้านต้องการด้วย ซึ่งการดำเนินงานของคณาจารย์เน้นการบริการวิชาการโดยนำศาสตร์ความรู้ของตนเองลงไปร่วมวางแผนพัฒนาบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อถวายงานแด่สมเด็จพระเทพฯ

Continue reading โครงการ : การสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ บ้านทีวะเบยทะ จ.ตาก