Category Archives: 2555-จัดการขยะชุมชน – เชียงราย

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน เขตพื้นที่เชียงราย

จากปรากฏการณ์ที่เห็นปัญหาขยะเกลื่อนล้นหน้ามหาวิทยาลัย มทร.เขตพื้นที่เชียงราย นำมาสู่การรวมตัวของคณาจารย์กลุ่มหนึ่งที่เริ่มเห็นปัญหา และความสำคัญต่อการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจึงนำมาสู่การแลกเปลี่ยนแสวงหาพื้นที่ และ จุดเริ่มต้นของงานจึงเกิดขึ้น โดยคาดหวังการเห็นการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

Continue reading โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน เขตพื้นที่เชียงราย