Category Archives: 2555- ชุมชนบ้านห้วยกระได – พิษณุโลก

โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรชุมชนบ้านห้วยกระได จังหวัดพิษณุโลก

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหลากหลายภาคีเครือข่ายที่มาร่วมในกระบวนการทำงาน โดยหัวใจสำคัญคือ การทำงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของพื้นที่ ในเรื่อง เกษตรปลอดภัย ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเกษตรทั้งในด้าน ราคา การแปรรูป ความปลอดภัย รวมไปถึงเรื่องการขยายผลของกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ในฟากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี ก็มีความคาดหวังที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งชุมชน และ มหาวิทยาลัย

Continue reading โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรชุมชนบ้านห้วยกระได จังหวัดพิษณุโลก