Category Archives: การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ชุมชนบ้านหนองหล่าย เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีความสนใจที่จะพัฒนาชุมชนสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังนั้นจึงเป็นเบื้องหลังสำคัญที่นำมาสู่ความพยายามในการขับเคลื่อน ในการพัฒนาด้านต่างๆของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยคาดหวังว่าจะนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ได้ในอนาคต ทั้งนี้เป็นโครงการที่คาดว่าจะนำประโยชน์มาสู่ส่วนต่างๆ ได้แก 1) ชุมชนบ้านหนองหล่ายและกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มไอศกรีม กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด และ กลุ่มการแปรรูปข้าวกล้อง 2) ชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่าง 3) มหาวิทยาลัย

Continue reading โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร

โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เชื่อมร้อยคณาจารย์ร่วมสถาบันจากทั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมขับเคลื่อนการทำงานกับชุมชน ไปพร้อมกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ที่สำคัญได้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนากรอำเภอสันกำแพง และเทศบาลตำบลออนใต้ หัวใจสำคัญของงานบริการวิชาการสู่สถาบันของมหาวิทยาลัย จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างมีสีสันและหลากหลายของผู้คนที่เกี่ยวข้อง

Continue reading โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่