สรุปรายชื่อโครงการยกระดับฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

Continue reading สรุปรายชื่อโครงการยกระดับฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2557

Continue reading สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2557

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558

Continue reading ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558

"สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน" พัฒนาบุคคล/ครัวเรือน ชุมชน สังคม ร่วมวางรากฐานชุมชนสู่สังคมการเรียนรู้